Kvinner står bak ett av ti sexovergrep.

Hver tiende seksualforbryter er en kvinne – og de fleste av deres ofre er gutter og menn.

Dette fremgår av en rykende fersk undersøkelse som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har foretatt ved landets 20 incestsentre. 1267 brukere har for første gang fortalt åpent om hvordan de seksuelle overgrepene har skjedd.
Selv om de fleste overgrepene både mot menn og kvinner blir begått av menn, har 10 prosent oppgitt en kvinnelig overgriper. Undersøkelsen viser at mannlige brukere av incestsentrene i større grad enn kvinner blir misbrukt av en kvinne.
– Det bryter med våre vante forestillinger at overgriperen er en kvinne. Men nyere forskning viser at kvinner også kan ha aggresjonsproblemer, utøve vold mot partner og barn, og forgripe seg seksuelt. Menn som har stått fram og fortalt om seksuelle overgrep fra mødre forteller om den dobbelte krenkelsen når nærhet og omsorg blir arena for voksnes seksualitet, sier Buf-direktør Mari Trommald.
Andre funn fra undersøkelsen: – 30 prosent sier at de har opplevd overgrep fra biologiske foreldre. Dette er den enkeltstående gruppen som oftest blir nevnt. I tillegg oppgir ni prosent at de har opplevd overgrep fra ikke-biologiske foreldre og 21 prosent at overgriperne er en slektning.
– 18 prosent sier at overgrepene er begått av personer de har en nær relasjon til.
– 30 prosent av ofrene er under 24 år.
– De fleste brukerne av incestsentrene er utsatt for overgrep som har vart over en lang periode. To tredjedeler av dem som oppsøker incestsentrene, sier at misbruket har vart lengre enn ett år. Bare 13 prosent oppgir at det seksuelle overgrepet var en engangsforeteelse.
Kilde: VG, 08.09.2010