SMISO`s styre

Organisasjonens øverste organ er SMISO`s styre. Styret består av inntil 8 personer som representerer ulike faggrupper og organisasjoner. Et styremedlem velges for 2 år av gangen, og kan sitte i to perioder før medlemmet må tre ut av styret en periode. Daglig leder er unntatt denne regelen.

Styresammensetning 2017:

Styret består nå av:
Styreleder: Irene Asheim Ivesdal- Enhetsleder
Nestleder: Hilde Karin Hebnes-SLT-koordinator-Randaberg
Styremedlem (brukerrepresentant) Laila Kvilhaug
Styremedlem (ansattes representant) Marit Svåsand-Ørestrand
Styremedlem Elisabeth Vorland, Politi-Sandnes
Styremedlem Elisabeth Follo Tjelta – Seabrokers Group
Sekretær Lasse Hjelmervik, Daglig leder
Daglig leder er styrets sekretær. Regnskapsfører tiltrer ved behov.

 

Styrets oppgaver

Styret representerer organisasjonen utad og har ansvaret for at organisasjonen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret skal påse at senteret drives forsvarlig etter vedtekter og idégrunnlag. Styret skal godkjenne budsjett. Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for daglig leder.

Regnskap

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap etter gjeldende lover og regler. Regnskapet skal følge kalenderåret, og avsluttes senest 3 mnd etter årets utgang. Regnskapet skal være godkjent og attestert av godkjent revisor.

SMISO Rogaland bruker Consis Skjæveland som regnskapsfører og revisor Edgar Wigestrand ved Sumergo AS.

Vedtektsendringer

Forslag til endringer av vedtekter må fremmes på styremøte, og kan tidligst realitetsbehandles det påfølgende styremøtet. Styret må være fulltallig og endringen må vedtas i 2 styremøter etter hverandre.

Oppløsning

Styret kan beslutte at organisasjonen SMISO Rogaland skal oppløses. Før et slikt vedtak fattes skal offentlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til drift være underrettet, og bedt om å gi kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket om oppløsning fattes av et fulltallig styre.