Vedtekter for Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Rogaland.

§ 1 Navn: Organisasjonens navn er Senter mot incest og seksuelle overgrep(SMISO)  Rogaland

§ 2 Formål: Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til personer som har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep.  Senteret har en nedre aldersgrense på 16 år, og er åpen for begge kjønn. Senteret gir hjelp til utsattes pårørende, og skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.

§ 3 Styret: Organisasjonen skal ha et styre med minimum 5 personer og inntil 8 personer, hvor det skal være 1 ansattrepresentant og 1 brukerrepresentant. Medlemmene velges blant personer med spesiell innsikt i den problematikk som reiser seg rundt drift av SMISO i Rogaland. Styrets har det overordnede strategiske ansvaret, mens daglig leder har driftsansvaret. Styrets oppgave er å holde oversikt, styre i forhold til gjeldende lover og regler, samt godkjenne driften.

§ 4 Valg av styret:Styret velges første gang av det konstituerende møte. Senere supplerer styret seg selv ved at 2 av medlemmene skiftes ut etter første valgperiode.

Et styremedlem kan gjenvelges for tre perioder av to år, men må deretter tre ut av styret. Dette er ikke til hinder for at vedkommende senere, samme medlem, kan velges inn til ny periode etter 1 år.

§ 5 Personalet: Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse, med og uten egenerfaring innen seksuelle overgrep. Styret skal påse at der er en faglig relevant kompetanse. Daglig leder representerer senteret utad.

§ 6 Styremøter: Styret har anledning til å treffe vedtak i møter eller pr. mail. Som styrets vedtak gjelder det vedtaksdyktig styre har stemt for. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Er lederen ikke til stede har den som styret velger til møteleder dobbelstemme.  Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Styret skal føre protokoll/møteperm. Protokoll/møtepermen skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder organisasjonen, og skal underskrives av alle tilstedeværende styremedlemmer. Tid og sted for møtene skal fremgå av

§ 7 Regnskap: Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over organisasjonens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang.
Regnskapsfører oppbevarer bilagene til regnskapet.

§ 8 Revisjon: Organisasjonen skal ha revisor som ved datert påskrift skal attestere det regnskapssammendrag som er nevnt i § 7.

§ 9 Oppløsning: Organisasjonens styre kan beslutte at organisasjonen skal oppløses. Før slike vedtak fattes skal offentlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til driften være underrettet, og bedt om å gi sin kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket og oppløsning fattes av et fulltallig styre.

§ 10 Endring av vedtekter: Endringer av vedtekter skal foretas av vedtaksdyktig styre, og stemmes over i to styremøter etter hverandre, eventuelt pr mail jf.§ 3.

Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Rogaland 01.12.2015